Aktuality


PRÍLEŽITOSTNÉ OZNAMY:•    Na prikázaný sviatok Kristovho Tela a Krvi možno účasťou na speve alebo recitovaní hymnu „Tantum ergo – Ctíme túto sviatosť slávnu“ získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky;
Prežívame veľkú slávnosť, ktorou si Cirkev uvedomuje nesmierny poklad, ktorý je skrytý v Eucharistii. V nej je prítomný Pán Ježiš pod spôsobom chleba a vína.
Prosíme prvoprijímajúce deti, ale i všetky deti, aby si v tento deň priniesli do kostola kvety v košíkoch na procesiu so Sviatosťou Oltárnou. 
•    Kán. 1247: V nedeľu a v iné prikázané sviatky sú veriaci povinní zúčastniť sa na celej sv. omši. Okrem toho sa majú zdržiavať takých prác a činností, ktoré prekážajú vo vzdávaní kultu Bohu, v radosti, vlastnej dňu Pána, alebo povinnému duševnému a telesnému oddychu.
•    Slávnostná odpustová sv. omša bude vo farskom kostole o 11:00 hod. Hlavným celebrantom a kazateľom je vdp. Andrej Barnáš, farár farnosti Mútne.
•    Na slávnosť sv. Jána Krstiteľa možno za obvyklých podmienok vo farskom kostole získať úplné odpustky. (odpust farnosti)
•    Spoločná svätá spoveď pred odpustom bude v sobotu od 9:00 hod. do 10:00 hod.
•    Prvoprijímajúci chlapci, ktorí chcú miništrovať, budú v piatok pri  večernej svätej omši uvedení do spoločenstva miništrantov slúžiacich Pánu Bohu. Prosíme miništrantov o účasť!
•    Prvoprijímajúce dievčatá, ktoré chcú spievať na Božiu slávu, nech prídu v sobotu o 11:00 hod. na farský úrad do spevárne.
•    Chorých v Hruštíne, ktorí sa chcú vyspovedať a prijať sväté prijímanie z príležitosti odpustu, nahláste do nedele v sakristii. Tých chorých, ku ktorým chodíme na prvé piatky, netreba nahlasovať. Všetkých chorých v Hruštíne navštívime v pondelok 24. júna od 9:00 hod.
•    Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
•    Z pohrebu Jána Martvoňa obetovali na kostol 150,- Eur. Pán Boh zaplať!
•    Pútnici do Sv. Zeme obetovali na kostol 50,- Eur. Tiež zakúpili Betlehemské Jezuliatko do kostola. Pán Boh zaplať! 

 
Farnosť Hruštín